Adi Shankaracharya’s Successors of Govardhan Math, Puri Peeth:

1. Padmapada(First Matha In Charge Appointed By Adi Shankaracharya)
2. Ananta Shree Sula Pani
3. Narayana
4. Bidyaranya
5. Vamdev
6. Padmanabh
7. Jagannath
8. Madhureswar
9. Govinda
10. Sridhara
11. Madhavananda
12. Krishna Brahmananda
13. Ramananda
14. Vagiswara
15. Parameswar
16. Gopala
17. Janardana
18. Jnanananda
19. Brihadaranya
20. Mahadeva
21. Parama Brahmananda
22. Ramananda
23. Sadashiva
24. Harishvarananda
25. Bodhananda
26. Ramakrishna
27. Chit Bodhatma
28. Tattwaksavara
29. Sankara
30. Vasudeva
31. Hayagriva
32. Smritiswara
33. Vidyananda
34. Mukundananda
35. Hiranyagarbha
36. Nityananda
37. Sivananda
38. Yogiswara
39. Sudarshan
40. Vyomakesha
41. Damodar
42. Yogananda
43. Golakesha
44. Krishnananda
45. Devananda
46. Chandrachurha
47. Halayudha
48. Sidhya Sevya
49. Tarakatma
50. Bodhayana
51. Sridhara
52. Narayana
53. Sadashiva
54. Jayakrishna
55. Virupaksha
56. Vidyaranya
57. Viseshwara
58. Vibodheshwara
59. Maheswara
60. Madhusudana
61. Raghuttama
62. Ramachandra
63. Yogindra
64. Moheswara
65. Omara
66. Narayam
67. Jagannatha
68. Sridhara
69. Ramachandra
70. Tamrakh
71. Ugreswara
72. Uddanda
73. Sankarshana
74. Janardana
75. Akhandatma
76. Damodara
77. Sivananda
78. Gaddadhara
79. Vidyadhara
80. Vamana
81. Shankara
82. Nilakantha
83. Ramakrishna
84. Raghuttama
85. Samodara
86. Gopala
87. Mrityunjaya
88. Govinda
89. Vasudeva
90. Gangadhara
91. Sadashiva
92. Vamadeva
93. Upamanyu
94. Hayagriva
95. Hari
96. Raghuttama
97. Pundarikakshya
98. Parashankara Tirtha
99. Vedagarbha
100. Vedanta Bhaskara
101. Vinanatma
102. Sivananda
103. Maheswara
104. Ramakrishna
105. Vrisadhwaja
106. Sudhabodha
107. Someswara
108. Gopadeva
109. Sambhu Tirtha
110. Bhrigu
111. Keshavananda
112. Vidyananda
113. Vedananda
114. Bodhananda
115. Sutapananda
116. Sridhara
117. Janardana
118. Kamanasanananda
119. Hariharananda
120. Gopala
121. Krishnananda
122. Madhavananda
123. Madhusudana
124. Govinda
125. Raghuttama
126. Vamadeva
127. Hrishikesha
128. Damodara
129. Gopalananda
130. Govinda
131. Raghunatha
132. Ramachandra
133. Govinda
134. Raghunatha
135. Ramakrishna
136. Madhusudana
137. Damodara
138. Raghuttama
139. Siva(1849-1870)
140. Lokanatha(1870-1883)
141. Damodara Tirtha(1883-1898)
142. Madhusudana Tirtha(1898-1926)
143. Bharati Krishna Tirtha(1926-1960)
144. Shree Niranjana Deva Tirtha(1.7.64-8.2.92)
145. Shree Nishchalananda Saraswati(9.2.92)